معاینه فیزیکی زانو

معاینه فیزیکی زانو انواع معاینه فیزیکی زانو عبارتند از: ارزیابی شیوه راه رفتن بیمار همیشه دقت داشته باشید که باید نحوه ایستادن، راه رفتن بیمار و نحوه لمیدن راحت او روی مبل را به دقت ارزیابی کنید. برای این منظور باید به وضعیت هر دو زانو دقت کنید و آنها را با هم مقایسه نمایید.…

ادامه مطلب