مشکلات دستگاه ادراری در سالمندان دارای ضایعه‌ی نخاعی | درمان دیسک کمر اصفهان

مشکلات دستگاه ادراری

مشکلات دستگاه ادراری در سالمندان دارای ضایعه‌ی نخاعی | درمان دیسک کمر اصفهان

فعالیت های مهم دستگاه ادراری

مشکلات دستگاه ادراری

دستگاه ادراری دارای سه فعالیت مهم است:

  • تشکیل ادراردرکلیه ها
  • ذخیره ادراردر مثانه
  • دفع ادراربه خارج ازبدن ازطریق مجرای خروج ادرار

دربین عموم سالمندان بی اختیاری ادرار از شایعترین عوارض دستگاه ادراری محسوب می شود .

بی‌اختیاری در ادرار

بی اختیاری عبارت ازکاهش کنترل ادرار ونشت آن می باشد.یکی ازرایج ترین انواع بی اختیاری”بی اختیاری فشاری” یعنی خروج غیرارادی ادراردراثرفشارهائی مثل عطسه یا سرفه است.این عارضه به خصوص درطول فعالیتهای بدنی،خنده،بلندکردن اشیاء یا سایرکارهائی که باعث اعمال فشار بر مثانه می گردد،به وجودمی آید.

دربین افرادبالای ۶۵ سال ازهر۱۰ نفرحداقل یکی بابرخی ازاشکال بی اختیاری ادراری مواجه هستند.همچنین یکسری ازمدارک نشان می دهندبرای افرادی از جامعه که درطول زندگی خود بیش از۲ یا ۳ باربه عفونت ادراری مبتلا شده اند،احتمال خطربروزسرطان مثانه بیشترمی باشد.

تاثیر افزایش سن روی دستگاه ادراری

مشکلات دستگاه ادراری در سالمندان دارای ضایعه‌ی نخاعی | درمان دیسک کمر اصفهان

افزایش سن افراد نخاعی تاثیرقابل ملاحظه ای برروی دستگاه ادراری آنان دارد.مبتلایان به آسیب های نخاعی به دلیل کاهش کنترل ادراربعدازضایعه با بی اختیاری ادرار مواجه می شوند که در صورت عدم کنترل مناسب دفع ادرار ونشت آن، این عارضه می تواندمنجر به ایجاد آسیب های پوستی گردد.

کسانی که کنترل ادراری کمی دارند،باافزایش سن همین کنترل اندک آنان سیرنزولی پیدامی کند.ازطرفی خطر عفونت ادراری نیز باافزایش سن آنان بیشتر می شود.درواقع یکی ازعوامل مهم منجربه مرگ افرادنخاعی نارسائی کلیه است. بعلاوه خطربروزسرطان مثانه درافرادنخاعی دوبرابرعامه مردم است.

عوارض استفاده طولانی مدت از سوند

افرادنخاعی که برای کنترل ادرارخود ازسوندهای ثابت استفاده می کنند، ممکن است به عوارض دیگری نیز مبتلا شوند.

استفاده طولانی مدت ازسوندهادرزنان ممکن است منجربه:

نشت ادرارگردد،چراکه سوندهای مذکورمی توانند باعث بزرگ شدن مجرای خروج ادرار شوند.درافرادنخاعی احتمال بروز سرطان مثانه بدلیل مشکلات ادراری ممکن است بیشتر شود.

بعضی ازپژوهشگران می گوینداستفاده ازسوندهای ثابت ممکن است احتمال بروزسرطان مثانه را تا ۳ الی ۴ برابرافزایش می دهد. آیا شما بایستی ازاین موضوع بترسید؟ شاید نه به اندازه ای که تصورمی کنید.

اما توجه داشته باشیدکه خطرسرطان مثانه برای شما حتی باوجودآنچه که گفته شد نسبتا” کم است.چراکه اگر۳۰ سال ازسوند استفاده کرده باشید،خطرسرطان مثانه برای شمادرحدود ۱۰ درصد خواهدبود.

نحوه‌ی تشخیص

افرادنخاعی می توانندبا انجام معاینات منظم که شامل اسکن کلیه هااست، ازبروز مشکلات دستگاه ادراری پیشگیری کنند.باپزشک خوددرمورد مشکلات خودصحبت کنید. این کاربه شما کمک می کندازعوارض کلیه هاپیشگیری نمائید.

روش های پیشگیری از مشکلات دستگاه ادراری

برای کمک به کاهش عفونتهای ادراری موارد زیر را لنجام دهید:

  • مقدارزیادی آب بنوشید.
  • اگربرای شماامکان داردبه جای سوندهای ثابت ازسایرروشهای دفع ادراراستفاده کنید.
  • با عدم مصرف سیگاربه کاهش خطرسرطان مثانه کمک خواهیدکرد.سیگاراحتمالا” یکی ازبزرگترین عواملی است که درایجادسرطان مثانه بین عامه مردم و افرادنخاعی نقش دارد.