تنگ شدن کانال نخاعی (تشخیص و درمان)

دکتر امیر قنبریان متخصص کایروپرکتیک در اصفهان تنگ شدن کانال نخاعی (تشخیص و درمان) تغییرات دژنراتیو مهره های کمری موجب تنگ شدن کانال نخاعی وفشار به ریشه های عصبی می گردد. دژنراسانس در قسمت های لیگامانها و مفاصل فاست بین مهره ها پدید آمده و در مواردی موجب لغزیدن مهره ها روی هم می شود.…

ادامه مطلب