درد دنبالچه
 • درد شدید و ناگهانی وقتی بیمار از حالت نشسته بلند می شود.
  منشا این درد به علت عملکرد عضلاتی است که به دنبالچه چسبیده اند و موقع برخاستن منقبض شده و دنبالچه را حرکت می دهند.
  گاهی اوقات بیمار بر اثر نشستن روی محل سفت درد ندارد و درد در موقع نشستن روی محل نرم بوجود میاید. در این بیماران دنبالچه قابلیت تحرک زیادی دارد. در حالت معمول در هنگام نشستن روی زمین، تماس زمین با دو استخوان در دو طرف و زیر لگن به نام ایسکیوم است.در موقع نشستن روی محل نرم، به عوض اینکه نیروی از محل نشستن مستقیما به لگن خاصره وارد شود به دنبالچه وارد میشود و اگر دنبالچه فرد قابلیت حرکت زیاد داشته باشد بر اثر فشار محل نشستن حرکت کرده و این حرکت موجب درد می شود.
 •  درد در موقع اجابت مزاج.
 • وقتی بیمار در حالت نشسته به پشت لم می دهد درد بیشتر می شود و بیمار ترجیح می دهد در موقع نشستن بیشتر به جلو خم شود.
  علت این است که موقع لم دادن به عقب فشار بیشتری به استخوان دنبالچه وارد می شود.
 •  درد عمقی که ممکن است همیشه در ناحیه دنبالچه احساس شود.
 • فشار با انگشت به ناحیه دنبالچه دردناک است.
 • درد ممکن است به ران ها تیر بکشد.
 • درد ممکن است در حین عادت ماهانه افزایش یابد.
 •  ممکن است فرد احساس کند محل نشستن وی ناپایدار است.

دکتر امیر قنبریان

دکترای پزشکی و متخصص کایروپرکتیک از آمریکا

دارای بوردهای ایالتی و ملی آمریکا NBCE

عضو انجمن علمی کایروپرکتیک کالیفرنیا CCA