گردن درد و سوزش بین دو کتف

گردن درد و سوزش بین دو کتف گردن درد و  سوزش بین دو کتف و احساس کاهش قدرت دست ها از علائم دیسک گردن است. کاربران کامپیوتر و افراد با مشاغلی که سرشان در یک وضعیت ثابت قرار دارد، با انجام ورزش های ایزومتریک گردن می توانند از بروز دیسک گردن  و گردن درد و…

ادامه مطلب