مشکلات دستگاه ادراری در سالمندان دارای ضایعه‌ی نخاعی

مشکلات دستگاه ادراری فعالیت های مهم دستگاه ادراری مشکلات دستگاه ادراری دستگاه ادراری دارای سه فعالیت مهم است: تشکیل ادراردرکلیه ها ذخیره ادراردر مثانه دفع ادراربه خارج ازبدن ازطریق مجرای خروج ادرار دربین عموم سالمندان بی اختیاری ادرار از شایعترین عوارض دستگاه ادراری محسوب می شود . بی‌اختیاری در ادرار بی اختیاری عبارت ازکاهش کنترل…

ادامه مطلب