درمان خار پاشنه با فیزیوتراپی

تشخیص طی آزمایش فیزیکی، پزشک به دنبال نقاط حساس به لمس در پا می گردد. محل درد می تواند به تشخیص علت خار پاشنه کمک کند. عکس برداری به طور معمول آزمایشی برای تشخیص مورد نیاز نیست و تنها با استفاده از سوابق و بررسی فیزیکی تشخیص داده می شود. بعضا ممکن است پزشک شما پیشنهاد یک…

ادامه مطلب