اسکولیوزیس (انحراف جانبی ستون فقرات یا کژپشتی)

انحراف جانبی ستون فقرات یا کژپشتی اسکولیوزیس | با مشاهده ستون فقرات از جلو یا پشت، مهره‌ها باید صاف و در راستای یک خط مستقیم روی هم قرار گرفته باشند. در اسکولیوزیس، ستون مهره‌ها از پشت، منحنی به نظر ‌‌می‌رسد. انحنای جانبی در ستون فقرات ‌‌می‌تواند به شکل حرف اس لاتین (S) و یا سی لاتین (C) باشد. اسکولیوزیس در…

ادامه مطلب