پوکی استخوان | درمان دیسک کمر اصفهان

دوران سالمندی

پوکی استخوان | درمان دیسک کمر اصفهان

پوکی استخوان

سالمندی یک حقیقت است. درحال حاضر بسیاری از انسانها نسبت به هر زمانی ، ازتاریخ عمرطولانی تری دارند.پیشرفتهائی که درزمینه مراقبتهای بهداشتی بعمل آمده باعث شده که متوسط امیدبه زندگی طی صدسال گذشته به دوبرابربرسد.

جامعه پزشکی با استفاده ازتحقیقاتی که ازگذشته برروی اثرات سالمندی انجام شده،به آموخته های زیادی دست یافته است ،به طوری که سالمندی به موضوعی داغ برای پژوهشگران تبدیل شده است.

ازسوی دیگرسالمندی برای افرادنخاعی یک موضوع بسیارمهم محسوب می شود.علاوه براین شماهم به عنوان یک فردنخاعی زندگی طولانی تری دارید.تحقیقاتی که درزمینه آسیب های نخاعی بعمل آمده باعث بهبود روشهای مراقبت ودرمانهای کوتاه مدت و طولانی مدت آنان شده است.

درحال حاضرافرادمبتلابه آسیبهای نخاعی تادهه ۶۰ -۷۰ سالگی وحتی بیشترزندگی می کنند،به این مفهوم که شمابایستی خودتان راآماده کنیدکه مانند سایراشخاص به سنین پیری برسید.

بنابراین نه تنها لازم است که شما درباره فرایند طبیعی پیری که هرکسی باآن مواجه می شود،روبروشوید،بلکه ضرورت دارد خودتان را برای موضوعات خاص پیری که برای افرادنخاعی مطرح هستند آماده کنید.

بیماری پوکی استخوان یااستئوپروزیس

پوکی استخوان در افراد سالمند | درمان دیسک کمر اصفهان

پوکی استخوان یک بیماری محسوب می شودکه براثرآن استخوانهای بدن به خصوص استخوانهای ران،ستون مهره ها ومچ دستها به اندازه ای ضعیف و سست می گردندکه به آسانی می شکنند.پوکی استخوان تقریبا درتمامی افرادپیر به وجودمی آید.

این عارضه در زنان مسن تر که مرحله یائسگی راطی کرده اند،نسبت به مردان خیلی بیشتراست: به طوری که در بین عامه مردم ازهردو زن یکی وازهرهشت مرد یک نفر بعدازسن ۵۰ سالگی دچارشکستگی های حاصل ازپوکی استخوان می شوند.

افرادنخاعی دررابطه با پوکی استخوان بایکسری عوامل خطرمواجه اندکه بایدبه آنها توجه داشته باشند. صرف نظرازافزایش سن یا جنسیت ،بعدازضایعه نخاعی ،استخوانهای بدن انسان یکسری ازموادمعدنی خودراسریع ازدست داده وازتراکم آنها کاسته می شود.این کاهش ممکن است حتی تاچندسال اول بعدازآسیب نیزادامه پیداکند.اما بعد ازآن معمولا” به یک حدمتغیرمی رسد.

درنهایت اکثرافرادنخاعی بعدازضایعه حدود ۵۰ درصد تراکم استخوانی خودرا ازدست می دهند.این موضوع ممکن است خیلی قابل توجه باشد،اما معمولا”به اندازه ای نیست که فردراباشکستگی استخوان مواجه کند.

ولی خطرموقعی افزایش پیدامی کندکه افت تراکم استخوانی ادامه پیداکند.این مسئله برای زنان می تواند یک مشکل جدی محسوب شود.بطورکلی بین ۱ تا ۶ درصدتمام افرادنخاعی به شکستگی های ناشی ازپوکی استخوان مبتلامی گردد.

چگونه از عارضه‌ی پوکی استخوان جلوگیری کنیم؟

شمامی توانیدبااستفاده ازیک رژیم غذائی مناسب،عدم مصرف سیگارومحدودکردن مصرف نوشیدنیهای کافئین دار ازبروزپوکی استخوان پیشگیری کنید. محرکهای الکتریکی فعالیت اندامها (دستگاههای FES) نیزمی توانندبه مقابله با پوکی استخوان کمک کنند.

برخی از پزشکان اعتقاددارندکه ایستادن و تحمل وزن بدن هم می تواندبه پیشگیری ازافت تراکم استخوانی کمک نمایند. اماعده ای ازپزشکان فکرنمی کنندکه ایستادن افرادنخاعی به آن حد باشدکه بتوانددرتراکم استخوانی تغییری ایجادکند.اسپاسم های عضلانی نیزاگربه اندازه ای نباشندکه باعث شکستگی شوند،می توانندازبروزپوکی استخوان جلوگیری کنند.


درمان دیسک کمر اصفهان معاینات مشکلات نخاعی

دیدگاه خود را بنویسید